KAPELPOST AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

KapelPost is ook hier te downloaden.

Misintenties 20- 28 augustus: klik hier

25 JAAR PASTORAAT VAN JOSÉ KODDEN

Zondag 16 oktober belooft een feestelijke dag te worden vol momenten van inspiratie, bezinning en ontmoeting. José Kodden verheugt zich erop die dag haar pastorale zilveren jubileum te kunnen vieren.

Om 10 uur gaat José samen met Mistral voor in de viering.

Van 14.00  tot 16 uur is er een inspirerende lezing van Hans Boerkamp waarbij iedereen van harte welkom is.

Hans Boerkamp zal vertellen over het Marcus evangelie in vogelvlucht en in eigentijdse woorden. We krijgen sleutels aangereikt om dieper naar de verhalen te kunnen kijken.  Samen zullen we “juweeltjes”  op het spoor komen en ontdekken hoe actueel de boodschap van Marcus kan zijn, juist nu, in onze tijd.

Graag tot ziens allemaal op 16 oktober

TRIDUÜM O.L. VROUW TER LINDE

Mogen wij u alvast attent maken op het Mariatriduüm in oktober?

De data zijn 20, 21 en 22 oktober en het wordt afgesloten met het hoogfeest op 23 oktober.

Op 20 oktober, 19.30u, beginnen we met een lezing over vluchtelingen. Op 21 oktober, 19.30u, is er een viering van woord en gebed. Op 22 oktober, 17.30u, is er een viering met ziekenzegening.

En dan op 23 oktober het hoogfeest van Maria om 10.00u met medewerking van het Ter Lindekoor.

VOORAANKONDIGING

Op maandag 10 oktober om half acht zal Feroz Moeniralam een lezing houden over : "De overeenkomsten tussen de Islam en het Christendom".

Op zondagmiddag 13 november zal Hein Stufkens een lezing houden over " Hedendaagse spiritualiteit" of over zijn nieuwe boek.

Nadere gegevens volgen nog.

Werkgroep Meditatie en Bezinning .

 

KRUISHEER AB VINK OVERLEDEN

,uitvaart donderdag 1 september om 11.00 uur.

Vrijdagmorgen 26 augustus 2016 is Kruisheer Ab Vink op 91 jarige leeftijd in alle rust overleden. De uitvaart vanuit de Kruisherenkapel is donderdag 1 september om 11.00 uur geweest. Ab was een graag geziene Kruisheer, altijd positief en optimistisch. Muziek was een belangrijk deel van zijn leven, hij kon dan ook heel erg genieten van de muziek die tijdens de vieringen te beluisteren viel. In zijn afscheidsviering speelde muziek dan ook een belangrijke rol spelen. Koor de Lorelei zong een prachig lied Ich weiss nicht warum ich so traurig bin en het koor Mistral verzorgde een aantal liedreren die perfect in de viering pasten, waarin Rector Rein Vaanhold en Jan v.d Ven de voorgngrs waren. Het Paulus kwartet zong het door Ab zo geliefde Groter dan ons hart van Huub Oosterhuis. Een prachtige afscheidsviering van een markante Kruisheer. 

Hier kunt u een interview uit 2011 met hem lezen. 

JUBILEA JAN en BERT VAN DE VEN o.s.c.

In een bijzondere viering op zondag 28 augustus om 10.00 uur worden de 60-jarige jubilea van kruisheren Jan en Bert van de Ven herdacht. Alles rond deze jubilea treft u aan in een interview met beide jubilarissen in een aangehecht blad. Dit is echter slechts een samenvatting! Het volledig interview kunt u hier lezen/downloaden!

EEN LES IN VERLIESKUNDE

“Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet los maakt van dat wat hij bezit”.

Waarlijk geen gemakkelijke boodschap, zo net terug van vakantie… Toch kan juist dat vakantiegevoel ons misschien helpen te begrijpen waar deze straffe tekst over gaat. Vacare Deo… vrij zijn voor God. De liefde en de gerechtigheid waar Hij over spreekt vraagt wat van ons. Durven we de vertrouwdheid en veiligheid van ons eigen nest te verlaten? Durven we die zalm te zijn die tegen de stroom in zwemt naar de plek waar zij nieuw leven zal baren?

U bent van harte welkom op zondag 4 september om 10.00 uur in de viering van Woord en Communie om dit uitdagend thema te onderzoeken en mee te beleven én in uw eigen hart. De muzikale inhoud wordt verzorgd door het Pauluskwartet met pianospel van Janneke van Vught.

CHANTEN                   

Lieve mensen, bijna 1,5 jaar lang heb ik een chantgroep geleid in de Kruisherenkapel. Dit heb ik namens de werkgroep “Meditatie en Bezinning” met erg veel plezier en liefde gedaan.

Eenmaal per maand was er een bijeenkomst op het priesterkoor, waarbij we gezamenlijk herhalende liederen zongen, zoals ook gebeurd in het Latijn. Het was heel fijn om te doen, dat werd me ook verteld door degenen die meededen. Echter de laatste tijd was er minder animo om te zingen, en regelmatig gingen de chant-bijeenkomsten niet door vanwege te weinig deelnemers.

Ik wil iedereen bedanken voor de inzet, en de fijne sfeer die er was. Vanaf nu zijn er geen bijeenkomsten meer, en wil ik graag feedback krijgen van degenen die wel meegezongen hebben. Wat vond u van de bijeenkomsten? Wat miste u? Wat kan er verbeterd worden? Graag ontvang ik uw op- en aanmerkingen op info@kapelgemeenschap.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Jeanne Raijmakers, Werkgroep “Meditatie en bezinning

VREDE VERBINDT

Aan het begin van de Vredesweek op zondag 18 september staan we stil bij VREDE. Na het afgelopen turbulente jaar waarin geweld de boventoon lijkt te voeren, vraag je je af: kan die geweldspiraal doorbroken worden? Het lijkt naïef: maar VREDE VERBINDT! Daar willen we in deze Mistralviering bij stil staan. U bent van harte welkom!

BLOEMETJE VAN DE KAPELGEMEENSCHAP!

Wij zijn een Kapelgemeenschap voor, door en met elkaar. Samen vieren wij de plezierige momenten  in het leven en samen willen we ook de moeilijke momenten delen met elkaar.

Ieder van ons krijgt die moeilijke, ook vaak pijnlijke en verdrietige ervaringen in zijn of haar leven. Hoe fijn is het dan om medeleven te voelen en gesteund te worden. Wij willen als Kapelgemeenschap ons steentje daar aan bijdragen.

Als wij de naam van iemand die daardoor gesteund wordt doorkrijgen, zorgen wij ervoor dat er bij de weekendviering op het altaar een bloemstukje staat. Dat is dan speciaal om iemand die dat nodig heeft dat ruggensteuntje te geven. Wij willen met dit kleine gebaar laten voelen dat we meeleven.

De lector vraagt aan het einde van de viering wie het bloemetje wil gaan bezorgen. Iemand die daar tijd voor heeft en daarvoor voelt, kan dan aangeven dat die voor de bezorging zorg draagt.

Als je iemand weet die daardoor gesteund wordt, geef dat dan door aan het kapelteam (persoonlijk of via 06-40966338). Die zorgt dat het bij onze werkgroep ‘bloemetje’ komt.

Een oproep aan medekerkgangers van de zojuist in het leven geroepen werkgroep "BLOEMETJE":

Wie wil ons team versterken (Op het moment zijn wij nog maar met z'n drieën), en wellicht één maal in de twee of drie maanden een eenvoudig klein bloemstukje maken, om dat de desbetreffende zondag aan de dienstdoende koster te geven, die het op het altaar zet...?

Graag aanmelden bij Inge Achterberg, tel.nr. 0643928887,  mail: achterberginge@gmail.com.

 

KAPELPOST

Uitgebreidere en actuelere informatie over alle genoemde onderwerpen vindt u op

www.kapelgemeenschap.nl en www.kruisherenkapel.nl.

KapelPost is ook te downloaden via de website van de kapelgemeenschap.

De volgende KAPELPOST  verschijnt zaterdag 1 oktober. Kopij kan tot uiterlijk 25 september worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.

 

 

JAN EN BERT VAN DE VEN, KRUISHEREN IN HART EN NIEREN!

Twee Udense Kruisheren uit één gezin bereiken dit jaar mijlpalen. De broers Jan (r) en Bert van de Ven (l)  hebben beiden iets te vieren vanwege 60 jaar.  Jan is 60 jaar priester (en 65 jaar Kruisheer)  en Bert is 60 jaar Kruisheer (en 55 jaar priester).  Verhalen van de beide jubilarissen……

 


De studie van Jan en Bert:

Jan  zijn eerste “studiejaar” bij de Kruisheren hier in Uden was van september 1944 t/m augustus ’45. Een moeilijke en wat chaotische onzekere tijd. Met veel improvisatie- en organisatietalent heeft de toenmalige Udense Prior W. van Hees de Udense Kruisheren en hun priesterstudenten op diverse locaties in Uden en de omliggende dorpen weten onder te brengen om de gymnasiale opleiding toch min of meer voortgang te doen vinden. Zonder heel veel medeleven en medewerking van de bevolking van Uden en omgeving was dat natuurlijk nooit mogelijk geweest. In juli 1950 is Jan van het College Uden afgezwaaid. Bert had toen daar net zijn eerste studiejaar voltooid. In de grote studiezaal zat Bert helemaal vooraan en Jan helemaal  achteraan, maar op de grote slaapzaal met allemaal kleine chambretten  hadden Jan en Bert hun houten slaaphokje mooi naast elkaar. De volgende zes jaren op weg naar het priesterschap  verliepen voor Jan en zijn klasgenoten in die tijd bij de Kruisheren als volgt: 27 augustus  1950 t/m 28 aug. ’51: noviciaat, ’n jaar van vorming, inwijding in het Kruisherenleven. Dan, indien oké, de tijdelijke professie, d.w.z. het zich   voor 3 jaar verbinden  met  de   Kruisherengemeenschap  door te leven volgens de 3 Geloften  van 1. Armoede (gemeenschap van goederen),  2.  Kloosterlijke gehoorzaamheid (’n goed gemeenschapslid zijn)  en 3. Leven volgens de celibataire levensstaat.

Noviciaat en werkzaam leven van Jan

Het noviciaat van de Nederlandse Kruisheren bevond zich in die jaren in Neeritter. Daarna 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie. Na het derde jaar theologie ontvingen die Kruisheren –in –opleiding de priesterwijding.  Na het vierde jaar theologie  kregen de jonge paters Kruisheren hun eerste benoeming. Die kon behoorlijk ingrijpend en bepalend zijn voor de rest van hun leven.  In juli 1957 kreeg  Jan v.d. Ven als eerste benoeming:  enkele jaren voortzetting  theologie studie in Rome  met de bedoeling  daarna  ingezet te worden  in de opleiding en vorming van jonge Kruisheren  in  Indonesië, in Bandung (Java).  In het najaar van 1960 kon Jan echter niet naar Indonesië  vertrekken;  in die jaren verleende de Regering van President Sukarno geen visum aan Nederlanders. Daarom werd  Jan toen ingeschakeld als docent moraaltheologie in Nederland, in Sint Agatha dus en kreeg zijn jongere broer Bert daar 2 jaar les van zijn oudere broer. Vijf jaar lang heeft Jan die taak in Sint Agatha vervuld. Daarna is hij door nieuwe benoemingen in de parochiepastoraal terechtgekomen en gebleven. Eerst in Tilburg-Zuid (1965 -’69), daarna in Ridderkerk (dekenaat Dordrecht, 1970 – ’76) en tenslotte in Den Bosch-Zuid (1977 – ’98). Sinds 1998 woont Jan hier in Uden. Vanaf de eeuwwisseling is Jan nu de pastor van Huize Sint Jan, alsook van Huize Antonius in Volkel. Verder doet Jan assistentiewerk bij de Zusters Birgitinessen en natuurlijk ook door de week in onze Kruisherenkapel. Zo is hij een zeer  gewaardeerde pastoraal ingestelde Kruisheer, met een lange staat van dienst. Inmiddels Jan 85 jaar oud, maar gaat nog steeds op de fiets naar zijn assistentiewerk.

Bert: vorming door werk

Bert is voor de kapelgangers bekender vanwege zijn voorgaan in de kapel. Inmiddels ook al ruim 79 jaar oud, ’n goede 5 jaar jonger dan zijn grote voorbeeld Jan. Bert is een heel andere van de Ven, meer een doener. Praten is goed, maar hij heeft in Brazilië geleerd dat er een drieslag is: zien – oordelen – doen.  Bert is ook zijn pastorale werk begonnen in Tilburg, een soort stagejaar  in het parochiewerk, maar werd al na een paar maanden  godsdienstleraar en moderator  van een kostschool  in Amersfoort. Met name het lesgeven was niet helemaal zijn ding, dus toen er in 1964 een mogelijkheid kwam om naar Brazilië te gaan heeft hij die gegrepen. Daar kwam hij bij Frans  Dortmans in Belem  terecht. Het waren roerige tijden in Brazilië, veel werkloosheid en uitbuiting van de arbeiders. Dat heeft Bert, zoals ook Frans Dortmans (en de paters Jan van Doren en Koos Boets ) in grote mate gevormd. Er werd veel engagement gevraagd en er werden organisaties opgezet  om  een grotere vuist te kunnen maken tegen dat onrecht. Dom Helder Camara heeft hem  geïnspireerd om na 5 jaar Latijns Amerika  naar Nederland terug te gaan om het gedachtegoed in West-Europa te gebruiken om mentaliteit en structuren te veranderen  ten gunste van meer rechtvaardigheid in de wereldhandel,  met name  t.a.v.  de ontwikkelingslanden. Bert heeft dat ook gedaan .

Niet praten maar doen!

Hij koos Rotterdam als vertrekpunt voor zijn nieuwe manier van leven en werken. Samen met een strijdbare, maatschappijkritische groep jongeren startten zij daar een eerste Wereldwinkel  en een plaatselijke werkgroep voor Amnesty International en namen deel aan activiteiten van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad. Ondertussen was hij daar in Rotterdam-Zuid  ook enkele jaren  ingeschakeld als  pastor in twee nabijgelegen ziekenhuizen. In 1975 kwam er in Bert zijn leven een ingrijpende verandering; hij werd lid van een groep priester-arbeiders die in Rotterdam een nieuwe start gemaakt hadden, nadat zij noodgedwongen uit Chili vertrokken waren  direct na de val van de socialistische President  Allende (op 11 september 1973; de eerste “nine eleven”!).  Het was een zeer strijdbare groep van mannen en vrouwen die hun religieus zijn, hun lid zijn van een religieuze orde of congregatie  een nieuwe actuele invulling wilden geven in een politieke diaconie, geïnspireerd vanuit het Evangelie  en de spiritualiteit van hun eigen religieuze orde of congregatie.  Zes jaar lang is Bert actief lid geweest van die groep, eerst drie jaar in Rotterdam, daarna drie jaar op de Filippijnen. In het najaar van 1981 kwam Bert terug naar Nederland om zijn solidariteit met het Filippijnse volk voort te zetten als lid van het Filippijnen Comité Nederland , waarvoor hij door de Kruisheren parttime vrijgesteld werd. Daarnaast was Bert tegelijkertijd lid van de Kruisherengemeenschap in Amsterdam Nieuw West  (Geuzenveld), waar hij samen met o.a.  pater Cor Rooijakkers in een klein vrijgekomen zusterklooster een oecumenisch sociaalpastoraal  project begonnen is, een soort buurthuiswerk voor contact-arme  mensen uit die omgeving.  Vanwege een reorganisatie binnen de Kruisherengemeenschap aldaar is Bert na zes jaar Amsterdam in 1988 verhuisd naar eerst Arnhem  (1988-’91) en daarna Dordrecht (1991-’98) om als Kruisheer samen met een kleine groep paters en broeders Karmelieten een vitale religieuze leef- en werkgemeenschap voort te zetten. In 1999, het jaar vóór  de eeuwwisseling  neemt Bert zijn leven nogmaals een flinke wending,  ook weer door een eigen bewuste keuze. 

Nog één project:

Al jaren werd binnen de Kruisheren gepraat over een nieuw op te starten project voor echte vernieuwing van religieus leven  in de 21-ste eeuw, maar het kwam nooit tot een uitvoering. Bert vond dat er wat gedaan moest worden, en daar heeft hij met twee andere Kruisheren een project gestart met een drieslag: Kunst, Sociale Opvang en Religieus Spirituele activiteiten. Het is niet gelukt  een stevige groep jongere geëngageerde vaste medewerkers  tot een kerngroep te vormen die zich meer definitief aan dat mooie project wilden en durfden te verbinden  en op die manier voor de folow-up , de voortgang van het project hadden kunnen zorgen.   Helaas, maar waar!

Tot besluit

Ondertussen is Bert al bijna twee jaar hier in Uden, terug in zijn geboorteplaats, waar het 80 jaar geleden allemaal begonnen is. Zijn voornaamste wens voor de enkele jaren die hem wellicht nog resten is: voldoende vrije tijd te hebben voor lezen, studie, bezinning, gebed, meditatie. En natuurlijk ook voor contact met medebroeders, familie, vrienden en kennissen.    

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zaterdag 1 oktober. Kopij kan tot uiterlijk 25 september worden aangeleverd via email:

kruisherenkapel@gmail.com