KAPELPOST April 2017

De kapelpost is hier te downloaden

De misintenties van  23 t/m 30 april zijn hier te downloaden

‘GROEIEN IN LIEFDE’  IN DE PRAKTIJK

‘Groeien in liefde’ is het thema in deze Vastentijd in de Kruisherenkapel.

Bij het afsluiten van de kapel stond er een voorwerp op een van de stoeltjes bij de Mariakapel. Het bleek een ingepakte kaars (met afbeeldingen van engeltjes) te zijn, waaraan een kaart hing met de duidelijke tekst: NEEM MIJ MEE.

 

Ik heb stiekem in de kaart gekeken en las de volgende tekst:

Meestal brand je een kaars voor iemand anders. Maar soms is het nodig om er een voor jezelf te branden!

Neem mij mee

en geniet van dit warme gebaar. Ik ben met plezier gemaakt om een glimlach op je gezicht te toveren.

Leuk als je op Facebook-groep ‘deanoniemesjaal’ of email ‘deanoniemesjaal@outlook.com’ laat weten dat je gevonden bent. Zal de maker leuk vinden en weet ze of je er blij mee bent.

Fijne dag!

Natuurlijk heb ik ‘m laten staan, maar vond het toch de moeite waard om dit prachtige gebaar in deze Vastentijd met u te delen!

Jacques Delemarre

 

ONZE VADER

Bij het begin van dit kerkelijk jaar (november 2016) werd een nieuwe tekst van Onze Vader voorgesteld. In de Kruisherenkapel wordt nog steeds het oude, vertrouwde gebed gebeden. Daar zijn goede argumenten voor. Deze argumenten zijn ook op schrift gesteld, mar dit verhaal is te groot voor KapelPost. Als u geïnteresseerd bent in deze argumenten, dan kunt u, óf achter uit de kapel de folder ’Onze Vader kiezen?’ meenemen, óf deze hier te downloaden.

HET VERHAAL VAN GOEDE VRIJDAG

 

Het verhaal van Goede Vrijdag is niet alleen een verhaal van 2000 jaar geleden,

het is ook een verhaal van nu. De gebeurtenissen van toen vinden nu nog steeds plaats.

Het verhaal van toen wordt verteld en er wordt stilgestaan bij een aantal hoofdpersonen uit die tijd. Zij moesten soms een moeilijke keuze maken. Durfden zij hun nek uit te steken of redden zij hun eigen hagje? Naast keuzes die de hoofdpersonen maakten, staan we stil bij verhalen van nu. De verhalen van toen worden verbonden met de verhalen van nu.

Het verhaal van Goede Vrijdag wordt opgeluisterd door Mistral o.l.v. Femke Wesly en door de Harpeggio’s o.l.v. Renske de Leuw. Dit ensemble zorgt met 6 harpen voor een sfeervolle bijdrage. Het geheel wordt omlijst met passende beelden.

KINDER PAASVIERING

Voor de kinderen is er op Paaszaterdag (15 april) een kinderpaasviering. Maar natuurlijk zijn ook hun ouders, opa’s en oma’s van harte welkom. De viering begint om 17.00 uur en zal iets meer dan een half uur duren duren.

VASTENACTIE VOOR LUSULI

Bij de eerste inzameling hebben de kruisheren Olivier Mbusa en Herry Sailan folders uitgereikt, waarop duidelijke foto’s te zien waren van de kruisheren-‘school’ in Lusuli (Congo). Vier muren, wat aftands meubilair en leerlingen in de open lucht: geld voor een dak is er niet.

De opbrengst van deze Vastenactie wordt besteed om een dak te realiseren, zodat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd als het regent. Vergeleken bij die regenbuien zijn zware Hollandse regenbuitjes slechts motregens. Na de Paasvieringen wordt gecollecteerd.

U kunt ook overmaken op rek.nr. NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v. St. Missieprocure o.v.v. Udense Vastenactie Lusuli.

Van harte aanbevolen!

KORT VERSLAG BIJEENKOMST INSPIRATIEGROEP

Op zaterdagmorgen  4 maart was een groep belangstellenden in de tuinkamer aanwezig om met het spiritueel beraad van gedachten te wisselen. Na een korte inleiding van Rein, inspirerend als altijd, is gesproken over de plaats van het spiritueel beraad in de organisatie van de kapelgemeenschap:

Bestuur, Spiritueel beraad, Diaconaal Beraad, Liturgisch Beraad.

Daarna zijn de activiteiten die de afgelopen jaren ondernomen zijn aan de orde gekomen.

Er was in het algemeen veel lof over zo’n actieve club, met zoveel interessante activiteiten, van lezingen tot meditatiebijeenkomsten en stiltewandelingen, bijeenkomsten om kunst en spiritualiteit. Ook is er gesproken hoe de betrokkenheid vergroot kan worden, en het belang van het hebben van een duidelijke visie, en een smoelenboek, zodat meer duidelijk is wie waaraan mee organiseert. De beschikbare folders achteraan in de kapel zijn duidelijk genoeg, maar daar staan geen namen op.

Het was een inspirerende bijeenkomst; Praten over het geloof en spiritualiteit, waar ieder met een goed gevoel van huiswaarts keerde.

De volgende bijeenkomst is op 22 april, weer van 10.00 tot 12.00 uur, met dan als onderwerp het liturgische beraad:

LITURGIE-OCHTEND 22 APRIL a.s.

In het verleden heeft de Kapelgemeenschap een adviesraad gehad. Deze is omgezet in een inspiratiegroep waar eenieder die de kapel bezoekt toe behoort. Het liturgisch beraad zou graag van de bezoekers aan vieringen in de kapel willen horen hoe de vieringen worden ervaren. Bijvoorbeeld, moeten er vaker Latijnse missen en gregoriaans gezongen worden, of juist niet; moet er in de woord- en gebedsvieringen ook communie worden uitgedeeld; moet er vaker een koor komen of juist meer samenzang; zijn er nog andere vormen van vieren met elkaar, etc? Graag zouden wij uw mening over deze en andere vragen willen weten. Daarom nodigt het liturgisch beraad u uit om op zaterdag 22 april met ons van gedachten te wisselen. De plaats van handeling is de tuinkamer. Aanvang om 10.00 uur. Opgeven is niet nodig. Graag zien wij u dan.

Want de kapelgemeenschap, dat zijn wij samen!  

FILM OVER ANNE FRANK

Vooruitlopend op Bevrijdingsdag 5 mei wordt er op woensdagmiddag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur in de Tuinkamer een mooie film vertoond over Anne Frank. Het is een aangrijpend ooggetuigenverslag waarin haar oorlogsjeugd en dagboek worden vertoond en waarin diverse bekenden en tijdgenoten aan het woord komen. Een film die indruk maakt! Iedereen is van harte welkom. Voor de koffie wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd.

Peter van de Hurk

Kunst en spiritualiteit: BEZOEK AAN MRK te UDEN

Op zondag 9 april om a.s. organiseert de werkgroep Kunst en Spiritualiteit een bezoek aan het museum voor Religieuze Kunst in Uden aan de tentoonstelling Confrontaties. Wouter Prins, de conservator van het museum verzorgt voor ons de rondleiding. Hebt u een Museum Jaarkaart dan is er uiteraard gratis toegang, anders kost het bezoek € 5,-. We starten na de viering om 11.30 uur in het museum aan de Vorstenburg in Uden. Een erg interessante tentoonstelling; over de inhoud van de tentoonstelling schrijft Wouter Prins:

Binnen het debat over de moderne en hedendaagse kunst in Nederland speelt religie een bescheiden rol. In de kunstwereld stond religie lange tijd te boek als ‘verdacht’. Geloof en religie werden weggezet als tekenen van regressie. Desondanks hebben ook in ons land kunstenaars van naam zich tot dit omstreden onderwerp verhouden: Guido Geelen, Henk Visch, Marc Mulders, Marlene Dumas. Allen zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Museum voor Religieuze Kunst. Deze werken worden in het museum veelal geëxposeerd in combinatie met oudere kunst, uit de late middeleeuwen en de barok. Als een vorm van dialoog.

In de tentoonstelling Confrontaties wordt een stap verder gezet. De moderne kunstwerken gedijen goed tussen passievoorstellingen en heiligenbeelden. Of andersom: de oudere religieuze kunst ‘verjongt’, wordt modern in aanwezigheid van de twintigste-eeuwse kunst.

VRIJHEID KOST GEBOORTEPIJN!

Viering van  woord en gebed op zondag 7 mei.

 

Enkele dagen na de herdenking van de gevallenen in de oorlog (4 mei) en de viering van de bevrijding (5 mei) is het goed om even  stil te staan bij wat vrijheid en vrede werkelijk voor ons betekenen. Zeker tegen de achtergrond van het wereldge-beuren nu waar de vrede in diverse delen van onze aarde nog ver weg is en vrijheid wordt verward met drang naar eigenbelang. 

Paulus verwoordt het heel kernachtig in zijn brief aan de Galaten: “Broeders en zusters, jullie zijn  tot vrijheid geroepen, maar misbruik die vrijheid niet voor het bevredigen van je eigen verlangens en begeerten”(Gal 5,13).

Aan  deze viering werkt ook het Pauluskwartet mee. Ieder is van harte welkom.

MATTHÄUS PASSION

Zondag 9 april wordt in de Kruisherenkapel de Matthäus Passion ten gehore gebracht door het Projectkoor Brabant o.l.v. Lex Wiersma. De toegang is  € 27,50. Aanvang: 14.00 uur. Méér informatie vindt u achter in de kapel óf op de website www.kruisherenkapel.nl.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 2 april. Kopij kan tot UITERLIJK 23 april worden aangeleverd via email:

kruisherenkapel@gmail.com.