KAPELPOST april2018

U kunt deze kapelpost hier downloaden.

De misintenties kunt u hier downloaden.

DE GOEDE WEEK, PROEVEN AAN HET LEVEN

De Goede Week is een week van uitersten. Alle facetten van het leven komen voorbij. Als mens toegejuicht worden en uitgejouwd. Je verbonden weten met je vrienden en aan je lot overgelaten worden. Liefde en verraad. Macht en onmacht. Vertrouwen op God en je verlaten weten. Dood en leven. Het is proeven aan het leven, het zout en het zoete, het zure en de bitterheid. In al haar tegenstellingen ervaart de mens het leven ten volle.

We nodigen u uit om dat volle leven mee te vieren in de Goede Week. Proeven van de verhalen van Jezus, proeven van uw eigen leven en proeven hoe wij als Kapelgemeenschap ter Linde met elkaar ons christelijk geloven beleven.

Op zondag 25 maart, om 10.00

vieren we Palmpasen, de inhuldiging van Jezus

van Jezus

Op Witte Donderdag 29 maart, om 19.30 uur

vieren we het laatste avondmaal van Jezus

Op Goede Vrijdag 30 maart, om 19.30 uur 

herdenken we het sterven van Jezus

Op Paaszaterdag 31 maart, om 19.30 uur

vieren we tijdens de Paaswake dat Jezus opnieuw tot leven komt.

Om 17.00 uur is er een speciale Kinderpaasviering.

Op Paaszondag 1 april, om 10.00 uur

horen we hoe we als mens tot geloof komen.

Een christelijk geloof dat getuigt van een levenswijze die het lijden niet uit de weg gaat, die de liefde omarmt en die mensen op weg helpt telkens opnieuw op te staan in het leven. 

U bent van harte welkom!

VASTENACTIE

Met Pasen is ook de laatste inzameling voor Het Asmat-volk in Papua Nieuw Guinea. Koperasi Pastoral moet een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van dit volk.

De Kruisheren daar vragen om uw steun. Help mee om de levensomstandigheden van de Asmat te verbeteren!

Natuurlijk mag U uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v. Missieprokuur Kruisheren o.v.v. Uden helpt Asmat. De Missieprokuur is een ANBI-instelling (ANBI-nr 806715236). Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Van harte bij u aanbevolen!

DE ONGELOVIGE THOMAS

Precies acht dagen na Pasen (zondag 8 april), het feest van de verrezen Heer, krijgen we het verhaal te horen van “De ongelovige Thomas”

Thomas gelooft niets van de verhalen van de andere leerlingen over de verrezen Heer. Voor hem is het afgelopen na de kruisdood van Jezus.

Wij kunnen ons daarin wel herkennen. Ook voor ons zijn er gebeurtenissen in ons leven, waardoor alles op losse schroeven komt te staan. Al je zekerheden verdwijnen en je Godsvertrouwen wordt onderuit gehaald.  Thomas wil de sporen van de wonden zien en aanraken. Hij wil de hand op de zere plek leggen. Want horen die wonden niet onlosmakelijk bij ons leven?  Daarop willen we ons bezinnen in deze viering.

De viering wordt verzorgd door de werkgroep Dienst Woord en Gebed, met medewerking van het Pauluskwintet.

MISTRALVIERINGEN

Tot nu toe werd in de Mistralvieringen het lezingenschema van de bewuste zondagen gevolgd. Vanaf april kan dat in sommige vieringen gaan afwijken: er wordt een thema gekozen, waarbij passende lezingen en gebeden worden gezocht. Mocht u zelf suggesties voor thema’s hebben, dan zijn deze uiteraard van harte welkom bij de Tekstgroep.

Onderweg zijn is de kapstok. Op 15 april staan we stil bij de snelheid van het leven en de veranderingen voor mens en maatschappij.

BEZOEK UIT LITTLE CHUTE

Vanaf 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn veel bewoners van de gemeente Uden naar Amerika geëmigreerd.

Een populaire bestemming was de staat Wisconsin. Het dorp Little Chute heeft veel bewoners, die afstammen van Udenaren.

Met enige regelmaat bezoeken bewoners van Little Chute en omgeving Uden. Op zondag 29 april komt er weer een groep. Een van de vaste onderdelen op het programma is het bijwonen van de eucharistieviering in de Kruisherenkapel. Dus tijdens die mis zal er naast Nederlands ook wat Engels te horen zijn. Het Ter Lindekoor zingt.

 VOORAANKONDIGING: Dauwtrappen

Traditioneel wordt er op Hemelvaartsdag (10 mei) weer gedauwtrapt (of is het: dauw getrapt?).

Verzamelen om 7.00 uur, vertrek om 7.15 uur. Méér informatie in de volgende KapelPost.

BEELDEN O.L. VROUW TER LINDE

Er zijn weer beelden van O.L.Vrouw ter Linde te koop in verschillende uitvoeringen. Achter in de kapel ligt een folder met informatie over het bestellen van deze Mariabeelden. Deze info kunt u ook hier downloaden.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 29 april. Kopij kan tot UITERLIJK 22 april worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.