KAPELPOST juni2018

 

DE VOLGENDE STAP

 

Verslag van de bijeenkomst op maandag 28 mei j.l. DE VOLGENDE STAP

Om 19.30 waren we met zo’n 40 personen in de Kruisherenkapel om te praten over de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. Na welkom geheten te zijn door de voorzitter, liep Guus Schlatmann, bestuurslid, de notitie door om wat accenten te leggen. Daarna kon iedereen reageren en vragen stellen. Met een grote betrokkenheid kwam er een prachtig gesprek op gang, waarin iedereen zijn vragen en zorgen kon plaatsen. Vaak kwam ter sprake hoe we onze positie willen bezien t.o.v. de Rooms Katholieke Kerk, de Petrusparochie in het bijzonder, maar ook ten opzichte van het Bisdom. De sacramenten kwamen ter sprake, en daarbij werden de (on)mogelijkheden en zorgen aangegeven.

Er werd vermeld dat er jaarlijks contact was met de voormalige pastoor van de Petrus- parochie. Dat contact is verwaterd, maar we willen dat zeker weer gaan oppakken. Er zijn ook jaarlijks bijeenkomsten met kleine geloofs-gemeenschappen als de onze, waarbij de bisschop uitgenodigd wordt, en deze bisschop komt ook, heeft een luisterend oor, deelt onze zorgen, maar hij bewaart ook de nodige afstand daarbij. Het betrekken van de jeugd in het geloof was een vaak aangetipt gesprekspunt. Als we dat willen, zullen we open moeten staan voor hun manier van geloof beleven, moet daarvoor ruimte gemaakt worden. Er werd al meteen enthousiast aangegeven dat het bestuur een actie daartoe tegemoet kan gaan zien na de grote vakantie. Iedereen was blij met de duidelijkheid die er nu over de organisatie is gekomen, en de rol die het inspiratieteam daarin kan vervullen.

Ook het P.R.-team kwam ter sprake, waarbij de kanttekening geplaatst werd dat dat nog een stevige ontwikkeling moet gaan doormaken, iets waarvan het bestuur zich terdege bewust is. Tegen negen uur, na zo’n anderhalf uur van gedachten wisselen, sloot de voorzitter de bijeenkomst, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng. In de notitie staat ook dat het bestuur gehouden wordt aan het jaarlijks organiseren van een bijeenkomst als deze. Kortom, een levendige bijeenkomst van een levende Kapelgemeenschap in ontwikkeling, samen als Gods Volk onderweg.

 

Johan v.d. Leest

 

VIERING VAN BREKEN & DELEN

Voor het derde jaar op rij zullen jonge kinderen het levensbrood van Jezus voor de eerste keer gaan breken, delen en eten.

 

 

 

Op zondag 17 juni aanstaande om 10.00 uur staan 14 meisjes en jongens tijdens de viering in de Kruisherenkapel in het middelpunt van de belangstelling. Gedurende vijf keer anderhalf uur op woensdagmiddagen hebben ze zich voorbereid op deze dag en in het bijzonder op het moment van Breken & Delen. We spraken samen met hen over vriendschap en verbondenheid, over talenten, over vader God en over Jezus, over bidden en over delen. Jeanne van der Leest, Leni van Hoeij, Ine van Grinsven en Henk Trimbach volgden ‘de weg’ met de kinderen naar die 17e juni aanstaande.

Tijdens de viering zingt het koor Mistral onder leiding van Niels van Dalsum samen met de kinderen.

U, jij, komt toch ook?! Een volle kapel maakt het alleen maar feestelijker.

 

‘MEISJE, STA OP!’

In de Woord en gebedsviering op zondag 1 juli lezen we vanuit het Marcusevangelie het verhaal van de genezing van 2 vrouwen die niet meer in staat zijn het leven door te geven. “Meisje sta op”, zo klinkt het. Wie of wat in ons gaat staan, blijft staan of kán überhaupt blijven staan, wanneer Hij verschijnt…? 

Hij die vuur is komen brengen en zo graag wil dat het oplaait…

Zoekend met woorden en luisterend naar muziek hopen we een mogelijk antwoord te formuleren.

Van harte welkom op 1 juli om 10.00 uur in de Kapel.

 

BLOEMENGROET

bij lief en leed, vreugde en verdriet…

Wij zijn een Kapelgemeenschap voor, door en met elkaar. Samen vieren wij de plezierige momenten in ons leven en samen willen we ook  moeilijke momenten delen met elkaar…

Ieder van ons krijgt die moeilijke, ook vaak pijnlijke en verdrietige ervaringen in zijn of haar leven. Hoe fijn is het dan om medeleven te ervaren.

Als Kapelgemeenschap willen wij ons steentje daartoe bijdragen.

Als wij de naam doorkrijgen van iemand, die daardoor gesteund kan worden, door krijgen, zorgen wij ervoor dat er bij de weekendviering op het altaar een bloemstukje staat.

De lector vraagt aan het einde van de viering aan ons  wie het bloemstukje wil bezorgen. Iemand die daar tijd voor heeft én daarvoor voelt, kan dan aangeven het bloemstukje namens ons te bezorgen.

Als je iemand weet, die het misschien goed doet een bloemengroet van ons te ontvangen, geef het dan door aan het Kapelteam (tel.nr.06-40966338). Zij zorgen dan, dat deze aanvraag komt bij de werkgroep “Bloemengroet”.

VOLTOOID LEVEN !?.....

Er is op dit moment een breed maatschappelijk debat over ‘voltooid leven’ gaande.

In de politiek buigt men zich over de vraag in hoeverre stervenshulp is toegestaan voor mensen die hun leven voltooid vinden. Een definitief antwoord of besluit is daarop nog niet gekomen.

Kapelgemeenschap Ter Linde wil dit jaar in diverse bijeenkomsten aandacht schenken aan het vraagstuk over ‘voltooid leven’. In het T.V.-programma ‘De Verwondering’ spreekt Annemiek Schrijver met Els van Wijngaarden, die als docent en wetenschapper 25 ouderen heeft geïnterviewd over dit onderwerp. Van Wijngaarden sprak uitvoerig met hen over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s - en over hun wens om te sterven. In haar boek daarover stelt ze vragen als: “wat is een goed leven, en wanneer is het voltooid?”

 

 Op dinsdag 10 juli kijken we samen naar de T.V.-reportage van “De Verwondering”. In de geest van haar boek “Voltooid leven – over leven en willen sterven” zien we deze bijeenkomst als een bescheiden uitnodiging om samen te stil te staan bij de grondvragen van ons bestaan.

U bent van harte welkom op dinsdag 10 juli in de tuinkamer van de Kruisherenkapel van 19.30 uur - 21.00 uur. Toegang gratis

Grijze golf bij Kruisherenkapel?

 

 

 

BEELDEN O.L. VROUW TER LINDE

Er zijn beelden van O.L.Vrouw ter Linde te koop in verschillende uitvoeringen (Polychroom-, brons- en terracotta-kleurig). Achter in de kapel ligt een folder met informatie over het bestellen van deze Mariabeelden. Deze info kunt u ook hier  downloaden.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 3 juni. Kopij kan tot UITERLIJK 24 juni worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com