KAPELPOST  augustus / september 2018

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier  te downloaden.

JUBILEA KRUISHEREN

Op 26 juli 2018 waren de kruisheren Jan van Doren en Frans Dortmans 60 jaar priester. Beide kruisheren hebben het grootste deel van hun leven in Brazilië gewerkt en hebben eigen-lijk nog heim-wee naar dat prachtige land en hun mensen.

De feestdag werd gevierd in besloten kring met een eucharistieviering in de Huiskamer van de kruisheren in St.Jan, gevolgd door een feestelijk diner. In de week erna vierden de jubilarissen het feest met hun eigen familie. Enkele weken geleden is pater van Doren opgenomen in St.Jan2.

Op het feest van St. Augustines (26 augustus) worden en werden de kruisheren geprofest. Dit jaar gedenkt rector Rein Vaanhold dat hij 60 jaar geleden intrad bij de Kruisheren!

Namens de Kapelgemeenschap, alle jubilarissen van harte proficiat gewenst!

 

VERGEVEN, “OM DEN DROMMEL NIE HENDIG”

 In  een wereld, waar mensen en volkeren elkaar naar het leven staan,  waar het recht van  de sterkste geldt en “oog om oog en tand om tand” de zachte kracht van vergeving zich maar moeilijk staande te houden. Velen denken eerder aan vergelden en straffen in plaats van boeten (herstellen van een geschonden relatie) en vergeven.

Een van de moeilijkste dingen in het leven nl. is een ander te vergeven. Het betekent je eigen ego los laten en je inleven in de ander. Wetend dat je zelf fouten kunt maken.

In Zuid Afrika trekken Desmond Tutu –“geen toekomst zonder vergeving”-  en Antjie  Krog een ander spoor. Deze  Zuid-Afrikaanse schrijfster zegt kort en bondig: “Vergeven is mensen die in de fout zijn gegaan hun  menselijkheid terug geven”.

Al met al voldoende stof tot bezinning in de Viering van Woord en Gebed zondag 2 september. Ieder is van harte welkom.

 

DE  VREDESWEEK  IN  ONZE  KAPEL.

Naar aanleiding van de Vredesweek van PAX van 15 t/m 23 September a.s. zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd door werkgroepen van de Kapelgemeenschap ter Linde:

Op zaterdag 15 september a.s. wordt er weer een VREDESDAG georganiseerd.

Het ochtendprogramma is van 9.00 – 12.30 uur: naar het initiatief van PAX en de Raad van Wereldkerken is er in de ochtend weer een VREDESWANDELING langs diverse geloofsgemeenschappen in Uden waar we kort ontvangen worden en toegesproken rond het PAXthema  van dit jaar: Generaties voor vrede.

We hopen met velen deze WALK-OF-PEACE te lopen en onderweg elkaar te ontmoeten bij het delen van elkaars gedachten rond Vrede. De wandeltijd zelf is 70 minuten. Begin en einde zijn in de Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 in Uden.

We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar en geven daarmee gehoor aan de oproep van de Wereldraad van Kerken topt een pelgrimage voor vrede en gerechtigheid. Geen belangrijke religie zonder pelgrims, geen verandering in de wereld zonder dat mensen samen in de benen komen.

 

Het middagprogramma is van 12.30 – 14.30 uur: na het nuttigen van de zelf meegebrachte lunch (koffie en thee zijn verkrijgbaar) is er een VREDESBIJEENKOMST in de kapel waar rond het thema VREDE meerdere meditatieve teksten voorgedragen worden en er live muziek te beluisteren is. Medewerking wordt ook verleend door VluchtelingenWerk Uden. Zij geven inzicht over hun project: Bekend maakt bemind en er zal ook een Syrische vluchteling zijn persoonlijk verhaal vertellen: waarom moet iemand vluchten en hoe is het om in Nederland en specifiek in Uden een nieuw leven op te bouwen? Het duo DEENSOUND, Rifiaz en Besart komen vanuit de PUL een bijdrage leveren met hun: Spoken Word.

Kom ook en laat u raken! Deelname is gratis en de delen van deze dag zijn afzonderlijk te bezoeken.

VREDESZONDAG 16 SEPTEMBER

De Mistral Tekstgroep heeft weer gekozen voor een intrigerend thema: Vredelaan volledig afgesloten wegens onderhoud. In de woord- en communieviering om 10.00 uur zal e.e.a. duidelijk worden. Uiteraard zingt koor Mistral weer!

VREDESZONDAG 23 SEPTEMBER

 

Zoals reeds eerder aangekondigd wordt de Vredesweek afgesloten met een oecumenische viering in de Samen-op-Wegkerk op zondag 23 september om 10 uur.

Alle Kapelgangers worden uitgenodigd die dag naar de Protestantse Kerk, Schepenhoek 157 (achter de begraafplaats) te komen.

In goed overleg met betrokkenen is er die zondag dus geen viering in de Kruisherenkapel.

Rector Vaanhold en Dominee van der Vaart zijn de voorgangers en het koor Kadanz zal de liederen verzorgen.

Volgend jaar is het omgekeerd en worden de Protestantse kerkgangers uitgenodigd in de Kruisherenkapel.

Het doel van de Vredesweek is o.a. een goede verstandhouding te bewerkstelligen tussen de diverse geloofsgemeenschappen (oecumene).

Jaren geleden vonden al dergelijke vieringen plaats in Uden, waarbij het ene jaar op die dag de Pauluskerk en het andere jaar de Samen-op-Wegkerk gesloten was.

Wij hopen van harte dat u aanwezig zult zijn!

De Vredeswerkgroep

 

KINDERVIERING

Al een aantal jaren verzorgd de werkgroep Kindervieringen rond Kerst en Pasen vieringen voor gezinnen in de Kruisherenkapel. Dit jaar gaan we ook een gezinsviering met communie verzorgen en wel op zondag 30 september. We nodigen iedereen jong of oud, groot of klein uit om met ons mee te vieren, te bidden en te zingen. We beginnen om 10 uur. Graag tot dan.

Werkgroep Kindervieringen

 

VOLTOOID LEVEN – Over leven en willen sterven

Op dit moment is een breed maatschappelijk debat gaande over ‘voltooid leven’ en het onderwerp ligt politiek erg gevoelig. Dit jaar besteden we als Kapelgemeenschap ter Linde in diverse bijeenkomsten aandacht aan het thema ‘voltooid leven’.

In het boek “voltooid leven – over leven en willen sterven” stelt Els van Wijngaarden vragen als: “wat is een goed leven, en wanneer is het voltooid?” Zij heeft als docent en wetenschapper 25 ouderen geïnterviewd over ‘voltooid leven’ en sprak uitvoerig met hen over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s - en over hun wens om te sterven. Het is toegankelijk geschreven en roept allerlei vragen op die de moeite waard zijn om met elkaar in een kleine groep te bespreken.

We hebben als werkgroep bezinning en spiritualiteit het idee opgepakt om hierover in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan. Zomaar bij iemand thuis, als dat kan, een soort huiskamergesprekken aan de hand van dit boek. Een mooie manier om elkaar echt te ontmoeten.

Als u graag meedoet dan kunt zich tot 17 september opgeven via het secretariaat van de Kapelgemeenschap, via info@kapelgemeenschap.nl  en aangeven welke leesgroep de voorkeur heeft. Daarna krijgt u bericht waar de huiskamergesprekken plaats vinden en wie er deelneemt. Buiten de aanschaf van het boek zijn er verder geen kosten aan verbonden.

Leesgroep 1

Maandag 8 oktober 14.00-16.00 uur

Maandag 5 november 14.00-16.00 uur

Maandag 10 december 14.00-16.00 uur

Leesgroep 2

Woensdag 19 oktober 19.30 – 21.30 uur

Woensdag 7 november 19.30 – 21.30 uur

Woensdag 12 december 19.30 – 21.30 uur

Boekinformatie:

Els van Wijngaarden,  VOLTOOID LEVEN – over leven en willen sterven,

Atlas Contact-A’dam – 2017, ISBN 97890 450 3304 4

Prijs € 19,99

 

2DE LEZING ROND HET THEMA:  VOLTOOID LEVEN !?......

Op maandag 1 oktober a.s. houden Vincent Kirkels en Cunigonda Hol een lezing rond dit thema bij ons in de kapel.

Zij hebben beiden als artsen, de een als specialist de ander als huisarts, ervaring hoe om te gaan met mensen die niet meer verder willen leven.

Zelf zeggen zij o.a. hierover: “Bij het verschijnsel klaar met het leven speelt het begrip autonomie en zelfbeschikking een centrale rol. In het algemeen wordt hiermee uitgedrukt dat de mens zelf kan beslissen over de manier waarop hij zijn leven kan inrichten. Dit wordt beschouwd als een fundamenteel recht en aangemerkt als een fundamentele waarde. Maar autonomie heeft geen absolute waarde. De mens is per definitie een sociaal en afhankelijk wezen. Dat begint al bij zijn intrede in het leven waar hij niet zelf voor gekozen heeft en de onontkoombare afhankelijkheid bij zijn verdere ontwikkeling. Autonomie kent zijn beperkingen want autonome beslissingen mogen anderen niet schaden.”

De inleiding van huisarts Hol heeft als kern het boek van Els van Wijngaarden over voltooid leven aangevuld met eventuele ervaringen uit haar eigen praktijk als huisarts en eigen beschouwingen over het boek van Van Wijngaarden.

 

Men kan er niet omheen dat de vraag naar actieve levensbeëindiging bij ouderen, die vinden dat ze klaar zijn met leven of lijden aan het leven de samenleving bezighoudt.

Op een zeer menselijke manier stellen deze sprekers dit onderwerp vanuit meerdere invalshoeken aan de orde.

Graag gaan ze in op vragen die u rond dit onderwerp bezighouden!

Datum: 1 oktober 2018

Plaats: de Kruisherenkapel

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Kosten: € 10,00

BEELDEN O.L. VROUW TER LINDE

Er zijn beelden van O.L.Vrouw ter Linde te koop in verschillende uitvoeringen (Polychroom-, brons- en terracotta-kleurig). Achter in de kapel ligt een folder met informatie over het bestellen van deze Mariabeelden. Deze info kunt u ook hier  downloaden.

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 30 september. Kopij kan tot UITERLIJK 23 september worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.