KAPELPOST februari 2017

De kapelpost is hier te downloaden

De misintenties van 19 t/m 26 februari zijn hier te downloaden

BIJEENKOMST INSPIRATIEGROEP:

thema spiritualiteit:

zijn we op de goede weg

of zijn er aanvullingen nodig?

In onze Kapelgemeenschap is al een aantal jaren een adviesraad actief. Die geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die in de kapelgemeenschap spelen. We hebben gemerkt dat het heel fijn zou zijn als er meer mensen over mee zouden denken en praten. Daarom hebben we de adviesraad omgevormd tot een inspiratiegroep: een groep waar iedereen die dat wil en die zich aangesproken voelt voor uitgenodigd wordt. Een viertal keren zal er zo’n bijeenkomst zijn dit werkjaar.

De eerste keer hebben we als onderwerp het bestuur gehad en hoe bestuur je de kapelgemeenschap. De tweede keer is de spiritualiteit onderwerp van gesprek, de derde keer Liturgie, en de vierde keer de diaconie.

Deze tweede keer is dus SPIRITUALITEIT aan de beurt, en dat za l plaatsvinden op zaterdag 4 maart van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur in de tuinkamer van de Kruisherenkapel, ingang achterom.

U bent van harte welkom!

Uit de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

In zijn nieuwjaarstoespraak op zondag 15 januari, legde de voorzitter van de stichting Kapelgemeenschap Ter Linde, Henk Trimbach, de nadruk op gemeenschapsopbouw:

“Gemeenschapsopbouw moet het kernwoord voor de komende tijd zijn. Het is belangrijk dat we een hechte, een echte gemeenschap worden. Een gemeenschap die nieuwe initiatieven ontplooit, die creatief is. Dat is een uitdaging; niet enkel voor bestuursleden, maar voor iedereen die zich betrokken voelt. Opbouw is geen op zichzelf staand werkveld,” aldus Henk Trimbach, “ een hechte gemeenschap vorm je door dienstbaar te zijn aan en met elkaar, door samen te spreken, te leren door met elkaar te vieren.”  Ideeën en plannen moeten vooral vanuit diegenen komen die zich bij de Kapel-gemeenschap betrokken voelen. Het bestuur zal in dezen het voortouw nemen.

Verder dankte de voorzitter iedereen die de Kapelgemeenschap financieel ondersteunt en allen die zich, al dan niet in werkgroepverband inzetten. Een bijzonder woord van dank richtte Henk Trimbach aan zijn medebestuursleden. Zij hebben het afgelopen jaar naar de financiële verzelfstandiging van de Kapelgemeenschap bergen werk verzet. Inmiddels is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden: Wim Thus neemt het penningmeesterschap over van Jeanne van Sleeuwen – Dortmans (Jeanne blijft meedenkend en –werkend bestuurslid) en Guus Schlatmann, hij neemt de portefeuille gemeenschapsopbouw voor zijn rekening. Johan van der Leest (secretaris en PR en communicatie) en Henk Trimbach (voorzitter) completeren het bestuur.

De voorzitter sloot zijn toespraak als volgt af:

“We zijn 2017 ingegaan met gevoelens van hoop en vertrouwen, met een trots gevoel, trots op onze levende, levendige Kapelgemeenschap Ter Linde en met geloof in de toekomst.

Een inspirerend 2017 dat is wat ik mede namens mijn medebestuursleden ons allen toewens!”

WINTERWANDELING

Zondag 19 februari organiseert de werkgroep meditatie en bezinningeen winterwandeling in het mooie buitengebied van Uden.

De stille en winterse omgeving is dan nog gevuld met de rust van de vroege morgen.

 

Lopend in stilte zijn we ruim een uur onderweg.

Een mooi begin van de dag. Voor de één leidt het wandelen tot verstilling of bezinning, de ander geeft het energie bij het op deze manier met de natuur verbonden te zijn.

U zult het merken: de natuur doet haar werk!

Verzamelen: vanaf 7.30 uur bij de Kruisheren-kapel.

Vertrek: 7.45 uur.

Terugkomst: rond 9.30 uur.

Er staat dan een kop koffie/thee voor u klaar in de tuinkamer van het klooster en naar wens kunt u aansluitend deelnemen aan de viering om 10.00 uur.

Vervoer: deelnemers verdelen zich over de aanwezige auto’s.

Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden maar stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Het weer: de wandeling gaat altijd door.

Kosten: hier zijn geen kosten aan verbonden.

Inschrijving: voor vrijdag 17 februari [handig voor overzicht vervoer] via

info@kapelgemeenschap.nl of bij het secretariaat van de kapelgemeenschap Ter Linde: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden. Telefoon: 0413-260243.

Besluit u op het laatst ook mee te willen wandelen dan is dat ook prima, wilt u dan wel voor eigen vervoer zorgen?

U bent van harte welkom.

De werkgroep meditatie en bezinning.

 

GROEIEN IN LIEFDE

Het thema voor de veertigdagentijd 2017

Het thema ‘Groeien in liefde’ heeft een dubbele betekenis. Namelijk dat een mens groeit en zo ten volle tot leven komt, dankzij de liefde én dat de liefde van de mens kan groeien.

De evangelieverhalen kunnen en willen ons helpen te groeien in liefde, in de geest van Jezus te leven.

We willen de veertigdagentijd zien als bezinning op de liefde, op groei, op het ten volle tot leven komen.

Viering van woord en gebed.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd,

5 maart, gaan we ons bezinnen op het thema:

 ‘Liefde is van nature goed.’

We worden heen en weer geslingerd tussen werkelijkheid en waan en moeten steeds keuzes maken. Jezus zondert zich af in de woestijn om zich in stilte en in eenzaamheid te bezinnen op de weg die hij wil gaan. Wij willen in deze viering ontdekken welke weg wij willen gaan om in liefde te kunnen groeien.

BIJEENKOMST OVER CATHARINA VISSER

Op zaterdag 11 maart 2017 zal  in de Kruisherenkapel van 13.30  tot 16.00 uur een bijeenkomst worden gewijd aan het gedachtegoed van Catharina Visser.

Catharina Visser, een dichter/schrijfster met een bijzonder pen, in haar verhalen een mystica, is niet voor iedereen bekend. Dat is jammer, want haar werk is fantastisch.

Zij schrijft met grote geestkracht, over dingen die haar en ons dagelijks bezighouden. Twee jaar geleden is zij overleden.

Bekende boeken van haar zijn: ‘sta op en schitter’, ‘het vreemde van leven en sterven’ en ‘verscholen dimensie’

Zij was lid van de leefgroep DABAR.

Samen met Hans Luyten en Renée Rietveld organiseerde zij in Heeswijk jarenlang bijeenkomsten met bekende inleiders over spirituele onderwerpen en ook begeleidde zij daar meditatiegroepen.

Tijdens onze bijeenkomst zal onder meer een interview worden getoond dat Lucette Verboven jaren geleden met Catharina hield. Verder zullen citaten uit haar boeken en dichtbundels worden gelezen.

Als warm-makertje: Van haar hand zijn de volgende dichtregels:

 

en mocht de God van ons verlangen,

gestorven zijn, verloren,

dan wordt hij hier en nu

en in ons lied herboren.

 

en

Wieg mij midden op de dag

Leg je handen voor mijn ogen

Hul mij in je mededogen

Wieg mij – dat ik slapen mag

 

De toegangsprijs is  € 7.50-- Uw aanmelding op info@kapelgemeenschap.nl  of op tel 0413-262662 (Heddy Bodewes) wordt op prijs gesteld in verband met de indeling van de beschikbare ruimte.

HARTELIJKE DANK

 

In 2015/16 heeft de Kruisherenkliniek in Mulo (Congo) in de belangstelling gestaan bij Advents- en Vastenactie. Deze kliniek voor jongeren en volwassenen met een psychisch trauma (door oorlog, aids, etc.) moest dringend worden uitgebreid. Uden liet zich niet onbetuigd:

‘De missieprocuur van de Kruisheren heeft ook in 2016 van verschillende personen uit de kapelgemeenschap een vriendelijke gift voor projecten van de medebroeders in Congo mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor namens de Afrikaanse Kruisheren! Door uw bijdrage kunnen zij samen met en voor de plaatselijke bevolking veel moois en goeds realiseren. Daarom ook bijzonder bedankt namens de kinderen en volwassenen uit Congo die uw hulp van nabij ervaren.’

Aldus de Missieprocuur van de Kruisheren!

 

KAPELPOST 

KapelPost is hierboven downloaden  

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 5 maart. Kopij kan tot UITERLIJK 25 februari worden aangeleverd via email:kruisherenkapel@gmail.com