KAPELPOST JULI/AUGUSTUS 2017

KOSTER JOHN TROOST PLOTSELING OVERLEDEN

Tot ons grote verdriet moeten wij u meedelen dat afgelopen donderdag 6 juli  John Troost, die samen met zijn vrouw Jannie koster was in de Kruisherenkapel,  na een hersenbloeding is overleden. John is 69 jaar geworden. Wij hebben in de viering van zondag speciaal voor hem en zijn familie gebeden.

De afscheidsviering was donderdag 13 juli om 11.00 uur in onze Kruisherenkapel. Het was een warme afscheidsviering, John was een warme hartelijke persoon, die veel voor zijn familie en vrienden over had, en daarnaast ook veel vrijwilligerswerk deed. Het was er, zoals te verwachten was, erg druk. Er waren prachtige bijdragen van de (klein) kinderen van John en Janny.  Janny en Mariska en haar man en hun kinderen kunnen terugkijken op een waardig afscheid.

 

U kunt de kapelpost hier downloaden

U kunt de misintenties van 2 t/m 9 Juli hier downloaden.

LAATSTE   MISTRALVIERING

Met een fantastisch weekend op Terschelling (23-25 juni) sluit Mistral dit seizoen bijna af. We hebben genoten en zijn met prachtige verhalen teruggekomen. Spreekt u de Mistrallers er maar op aan! 

 

Zondag 18 juli is de laatste Mistralviering vóór de vakantie. Een verrassend thema: Je hebt goud in je handen!

We hoorden deze zondag over zaaien om te oogsten. Hoe doe je dat? Wat is het effect als je dat met aandacht doet? Het zaad is goed van kwaliteit, maar als het niet goed terecht komt... Hieronder het gedicht van William Blake waar de viering mee werd afgesloten:

"Wie de vreugde als zijn eigendom ziet, 
doet het gevleugelde leven teniet.
Wie de vreugde kust in het voorbijgaan,
leeft in de zonsopgang van het eeuwig bestaan." 

 

WELKOM IN DE KRING

 

Op 18 juni vierden 15 meisjes en jongens in een volle kapel dat zij voor het eerst het brood van het leven braken, deelden en aten. Onder het motto ‘Kom maar in de kring’ werden de kinderen van harte welkom geheten in de kring van grote en kleine mensen van onze geloofsgemeenschap 'Ter Linde’.

 

Ook volgend jaar, op 17 juni 2018, is er een viering van Breken en Delen. Kinderen kunnen daarvoor te allen tijde aangemeld worden via ons e-mailadres: info@kapelgemeenschap.nl . Op maandag 13 november 2017 om 19.30 uur is er een informatie-uur voor ouders.

Delen

Wij breken samen het brood, delen het kwetsbare bestaan.

We drinken de beker, delen met elkaar alle zoet en zuur –

in de stellige hoop dat wie we zijn en wat we doen niet als gras verdort, niet als dood blad valt en verwaait.

Peer Verhoeven – De Roerom

TERUGBLIK TRAP-IN

 

Fantastisch fietsweer was het! Mede dat zal het succes van deze Trap-In hebben bepaald. Veel fietsers deden mee, onder hen 7 kruisheren (o.a. uit Congo en Indonesië)! Het was weer een geweldig mooie tocht en natuurlijk werd deze onderbroken voor koffie, soep en pannenkoeken. Wellicht deelt volgend jaar ook een van de mooie kruisherenprojecten in de opbrengst?

 DIACONIE-BIJEENKOMST 10 Juni j.l.

Op zaterdagmorgen 10 juni was er een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar te spreken over de invulling van de diaconiehouding van ons als Kapelgemeenschap.

Zo hoopte de werkgroep ook inspiratie op te doen en het Bestuur inzicht te verschaffen.

Twintig mensen waren die morgen samen gekomen die een waardevol gesprek hebben gevoerd. Hiervoor dankt de werkgroep allen nog hartelijk.

 De werkgroep diaconie bestaat uit: Heddy Bodewes, Christien v.d. Ven, Mariet van Delst, Jeanne Raijmakers, Marleen Koning en Ineke Schlatmann.

Zij zijn in het jaar van Barmhartigheid met hun werkzaamheden gestart.

Een diaconiehouding toont zich door: dienen, delen en doen.

Dienen: als volgelingen van Christus is ons werk: de ander dienend.

Delen: ons geloof en de liefde maakt van ons gulle en delende mensen.

Doen: is diaconaat:  geef handen en voeten aan je gelovig zijn.

Tot nu toe wordt er binnen de werkgroep in drie groepen gewerkt:

medeleven: omzien naar elkaar, hiervoor is het samen koffie drinken na de viering op zondag heel belangrijk. Ook het bloemetje dat gebracht wordt naar iemand van de gemeenschap die een steuntje kan gebruiken. Een bezoekgroep is opgericht om naar wens persoonlijke hulp te bieden en zo een steuntje te zijn voor iemand.

Dienst aan de samenleving is houding van solidariteit, die krijgt vorm door een platform te bieden aan instanties die er al in Uden zijn en die ondersteuning nodig hebben. Voorbeeld:  de Zonnebloem, Amnesty International, enz.....

Contact met andere geloofsgemeenschappen in Uden: verzorgen van contact met elkaar en samen lezingen organiseren of vieringen delen met elkaar..

De aanvullingen vanuit deze bijeenkomst werden graag door de werkgroep gehoord.

Deze samenkomst bracht naar voren dat:

1. Kijk om je heen, houd je blik en oren open, dan zie je wat er leeft in de wereld. Sluit jezelf niet op.  

2. Laat je raken, laat het binnenkomen in je hart.      

3. Dan ga je als antwoord dienen en delen, dan komt er: ik ben er voor jou/jullie. 

WIJ ZOEKEN HULP…

   

Bij BrabantZorg, in locatie Sint Jan, worden eucharistievieringen gehouden, op woensdag en zaterdagmorgen om 10.30 uur. Gelukkig is het voor veel ouderen mogelijk om hier op eigen kracht naar toe te gaan en aan de viering deel te nemen. Er zijn echter ook ouderen die hier begeleiding bij nodig hebben.

Het beste gevoel dat je kunt hebben, is,

van betekenis zijn voor een ander

 


Daarnaast zijn er ouderen die vieringen bij willen wonen in de Kruisherenkapel en de Petruskerk.

Ziet u mogelijkheden om deze ouderen te helpen zodat zij deel kunnen nemen aan deze vieringen? Het gaat dan vooral om begeleiding bij het halen en brengen en het nabij zijn tijdens de viering.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Krista van Sleeuwen, activiteitenbegeleider bij locatie Sint Jan. Telefoonnummer: 0413-263920 of per email:

Krista.vanSleeuwen@brabantzorg.eu

DANKBETUIGING (2)

Na een officieuze dankbetuiging via email, ontvingen wij vandaag (5-7-17) een officiële dankbetuiging van het bestuur van het Medische Centrum in Bandung.

Het betreft de Adventsactie in 2016.

Deze kunt u hier downloaden.

KAPELPOST                                  (LET OP!)

 

Ook de volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 20 augustus voor zes weken (t/m 1 oktober). Kopij kan tot UITERLIJK 10 augustus worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com